Obsah

Bažantnice o rozloze cca 22,2ha se rozprostírá na východním okraji zastavěného území města Heřmanův Městec. Spolu s jižně navazujícím zámeckým parkem tvoří unikátní přírodně - krajinářský komplex,  zajímavý z hlediska historického, kulturního a přírodovědného. Je součástí soustavy NATURA 2000, přírodního parku i systému ÚSES.  Bažantnice je využívána pro potřeby Národního hřebčína Kladruby n.L. i jako rekreační zázemí pro obyvatele města.

Bažantnice je součástí rozsáhlého areálu, ve kterém jsou čitelné stopy komponovaných historických krajinných úprav. Jedná se o zámecký park v anglickém stylu, který  byl zřízen  za vlastnictví Šporků v roce 1784 z původní obory, lesopark Palác se zaniklou kompozicí luk a alejí, Stará doubrava – Bažantnice, Nová doubrava (bažantnice Vinice) a další. Dochované krajinářské úpravy jsou vázány i na širší zájmové území - sousední sídla  a významná místa krajiny, která jsou propojená soustavou krajinných os, podpořených alejemi.

Celé území je navrhováno za krajinnou památkovou zónu (KPZ). Architektonickými dominantami KPZ jsou zámek, zmiňovaný prvně již roku 1591, po požáru  v roce 1623 by znovu vystavěn a do dnešní doby se zachoval v podobě z roku 1784 s přístavbami a úpravami z 19. a 20. století a barokní kostel sv. Bartoloměje z let 1756-61 od J.Jedličky, dále se zde nachází původně barokní synagoga z roku 1760, která byla roku 1890 novorománsky přestavěna a hřbitovní kostel Zvěstování P.Marie ze 16. století.

Zámecký park využívá ve své kompozici zvlněného terénu a přírodní osy Podolského potoka. Terénní předěl rozděluje  severní reprezentativní část s zámkem a jižní romanticky komponovanou část  se Zámeckým rybníkem a Starou oborou. Propracované jsou výhledy na zámek a působivé krajinné scenérie, hlavní průhled na zámek je korunován vzdálenou dominantou Kunětické hory.

Zatímco barokní podobě zámku odpovídaly barokní formální partery, Josefské mapování svědčí o volnější podobě krajinného parku, který byl do vrcholné krajinářské podoby s romantickými partiemi upraven ve 20.letech 19. století, úpravy úpatí a svahů Paláce až do počátku 20. století.

Bažantnice přiléhá východně k původně židovské části města. Na rozdíl od parku má rovinatý charakter, přiléhající k nivě Podolského potoka (biokoridor). Základním kompozičním prvkem byla pravidelná pravoúhlá cestní síť,  lemovaná  alejemi dubů, prostory mezi cestami byly tvořeny loukami s rozptýlenou zelení.  V západní části byla umístěna zeleninová zahrada (nyní areál domova důchodců), ve východní údajně vinice. Původní cestní síť se dochovala pouze částečně, naopak jsou zde nové frekventované vyšlapané pěšiny, povrch cest je mlatový (udržovaný občasným pohozem štěrkodrti), obnova cest se v rámci PD nenavrhuje. Bažantnice je od zámeckého parku oddělena frekventovanou silnicí II/17 Chrudim - Heřmanův Městec, v 80.letech zde navíc byla vybudována čerpací stanice.

V současné době má prostor bažantnice charakter lesoparku (v ÚPD je vylišena jako plocha zeleně), který je hojně využíván ke krátkodobé rekreaci zejména obyvateli přiléhající části města. V jižní luční části bažantnice přiléhající k silnici II/17 se konají každoročně různé akce, nejznámější srpnová Bartolomějská pouť , stávající travnaté hřiště je využíváno pro školní děti.