Navigace

Obsah

Úherčice

snímek

 

 

Obec Úherčice leží na úpatí Železných hor v nadmořské výšce 380 m n. m. Nalezneme ji již­ně od Heř­ma­no­va Měst­ce, smě­rem na Vá­pen­ný Po­dol a Seč na komunikaci II/341.

První písemná zpráva o Úherčicích je z roku 1387.  Na po­čát­ku 20. sto­le­tí tu by­ly sa­mo­stat­né o­sa­dy. Z té do­by se do­cho­va­ly míst­ní ná­zvy: Zde­cho­vi­ce, Ú­her­či­ce a O­bí­c­ka. V 50. le­tech do­šlo ke slou­če­ní, kdy ves do­sta­la ná­zev Ú­her­či­ce. Po­z­dě­ji o­bec spra­vo­val blíz­ký Heř­ma­nův Měs­tec. K o­sa­mo­stat­ně­ní do­šlo ro­ku 1993 a nyní tu byd­lí o­ko­lo 120 o­by­va­tel.

Ú­her­či­ce jsou klid­nou o­b­la­s­tí s ab­sen­cí prů­mys­lu a nád­her­ným vý­hle­dem na kra­ji­nu Kr­ko­noš, přes Or­li­c­ké ho­ry až k Je­se­ní­kům. Krajinné okolí tvoří převážně lesní porosty. Na jižní straně je to souvislý lesní masiv a vojenský prostor, na severní straně lesopark "Palác".

Pří­ro­da vy­bí­zí k tu­ri­sti­ckým vy­cház­kám v kaž­dém roč­ním ob­do­bí. O­ko­lí u­ča­ru­je ma­leb­nou pří­ro­dou smí­še­ných le­sů. V obci se nachází šestiboká kaple Panny Marie, která byla vystavěna roku 1898 a následně vysvěcena roku 1899 Panně Marii. Na území obce nejsou žádné další nemovité kulturní památky. Obcí prochází cykloturistická trasa a je zde možnost vyjížděk na koních.

 

OBEC ÚHERČICE
Úherčice 32
538 03 - Heřmanův Městec

 

STAROSTA
Tomáš Zaplatílek
phone_android +420 777 171 869
mail_outline starosta@uhercice.info

 

MÍSTOSTAROSTA
Bc. Filip Novotný
phone_android +420 603 512 357
mail_outline mistostarosta@uhercice.info